XIN CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY ĐẠI PHÚC AN !

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng website, mời bạn vào phần Liên Hệ – Phản Hồi. Tất cả các câu hỏi hoặc bình luận về website hay nội dung website sẽ được giải đáp bởi Bộ phận Trợ giúp thành viên của ĐẠI PHÚC AN.

Để sử dụng website này, vui lòng đọc kỹ những Điều khoản sử dụng này một cách cẩn thận.

Bạn chỉ có thể sử dụng website này một khi đã đồng ý và chấp thuận với các Điều khoản mà không có bất cứ sự giới hạn hay bảo lưu nào.

01 – Khái niệm
Website là trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam ĐẠI PHÚC AN
Điều khoản sử dụng chính là tài liệu này, hoặc có thể gọi là Điều khoản.
Tài nguyên là các thông tin, hình ảnh, tệp âm thanh, phim, … hay bất cứ thông tin và/hoặc tư liệu nào trên website này.
Người sử dụng là bất cứ ai có thể truy cập vào website này để sử dụng website và/hoặc tài nguyên trên website, trong Điều khoản có thể được gọi hay xưng hô là “Bạn”.

 

02 – Quyền thay đổi nội dung điều khoản

Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ cụ thể, bạn và ĐẠI PHÚC AN sẽ phụ thuộc vào các điều khoản bổ sung và bất kỳ hướng dẫn hay quy tắc nào áp dụng cho các dịch vụ đó. Tất cả các hướng dẫn hay quy tắc đó theo đây đều được coi là một phần cấu thành tham chiếu tới Điều khoản sử dụng. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng xung đột với những điều khoản trong các hướng dẫn hoặc quy tắc, hoặc điều khoản bổ sung đó, thì những điều khoản trong Thỏa Thuận này sẽ quyết định.

03 – Quyền sở hữu trí tuệ
Tất cả các tài nguyên trong website này thuộc quyền sở hữu của ĐẠI PHÚC AN và/hoặc người đăng ký của nó và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các vấn đề liên quan tới bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và các đối tượng khác. Quyền sở hữu trí tuệ cũng được bảo hộ trên nhiều quốc gia khác dựa theo các điều ước quốc tế đa phương và song phương.
Bạn có quyền được sử dụng website này và/hoặc tài nguyên của website này cho cá nhân hay nội bộ không nhằm mục đích kinh doanh, chúng tôi khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến tài nguyên trên website này. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của ĐẠI PHÚC AN.
Các nhãn hiệu, biểu tượng của ĐẠI PHÚC AN đã được đăng ký vào bảo hộ theo Luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam.

 

04 – Hạn chế sử dụng

ĐẠI PHÚC AN không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào cùa website vào một trong những việc sau:

 •  Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.
 •  Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
 •  Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự.
 •  Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.
 •  Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, như là các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp.
 •  Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
 •  Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.
 •  Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.
 •  Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.
 •  Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Banknetvn.
 •  Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.